Billedet på sidehoved
image

________________________________________________________________________________________________________________________________

ANTIMOBBESTRATEGI FOR ROMALT FRISKOLE

På Romalt Friskole skal alle børn føle sig trygge og vide, at de altid er velkommen til at tale med deres lærere, lederen eller øvrige ansatte, hvis der er ting og situationer, som de ønsker at belyse eller få stoppet (jo før jo bedre). Vi møder altid børnene i øjenhøjde – og vi tager altid deres udfordringer alvorligt.

Ofte benyttes begrebet mobning i flæng eller som synonym for konflikter eller andre drillerier. Det er derfor vigtigt at præcisere begreberne.

 

Definition af konflikt

Konflikt er en uoverensstemmelse mellem to synspunkter og er en vigtig del af et barns udvikling.

Mennesker har forskellige indstillinger til tingene, og det skal der være plads til. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om mobning, når to fysisk eller psykisk lige stærke personer er involveret i en konflikt eller er oppe at slås. Denne konflikt foregår mellem to ligeværdige parter. Det gør mobning ikke. Mobning derimod er et overgreb, hvor der er tale om et uligevægtigt magtforhold mellem de involverede, og hvor overgrebet foregår over længere tid.

 

Definition af drilleri

Almindeligt drilleri er ofte spontant og er kendetegnet ved, at det foregår mellem to ligeværdige parter.

Drilleri er ofte bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, at det er sjovt. Men det er ikke sikkert, at dén drilleriet går ud over, synes det er sjovt. For nogle børn betyder drilleri ikke så meget, mens andre bliver meget kede af det.

Drilleri bliver til mobning, når magtforholdet i en gruppe er skævt fordelt.

 

Definition af mobning

En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative/uhensigtsmæssige handlinger fra én eller flere personer.

Ved negative/ uhensigtsmæssige handlinger kan der være tale om:

 • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark eller lign.
 • Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån samt det at sige ubehagelige og onde ting - også via diverse medier som intra, facebook m.v..
 • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke efterkomme en persons ønsker for at irritere eller såre.
 • Social isolering og udelukkelse fra gruppen, som er en mere indirekte handling.

Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har normalt ikke så let ved at forsvare sig og mangler ofte selvværd og troen på sig selv, og derved får den mobbede svært ved at forsvare sig eller hente hjælp. Mobberen bliver ofte bakket op af en eller flere medløbere eller tilskuere.

 

Kendetegn

Vi ser mobning som en social dynamik.

Nedenstående er kendetegn på klasser præget af et højt niveau af eksklusionsangst:

 • Man er let “forkert” - fællesskabet har en lav tolerancetærskel for afvigelser fra “normen”
 • Regler for hvad der er in og yt ændres hurtigt – man kan ikke købe sig til popularitet, da de populære kan styre og beslutte, hvad der nu er in og yt
 • Mønstre og alliancer kan skifte hurtigt - daglig kamp om at blive i fællesskabet + svært for voksne at holde overblik, gennemskue og hjælpe
 • Børn undgår helst indblanding fra voksne - oplever at problemer forværres, da voksne ikke kan gennemskue, hvad der sker (dette mener børn)

 

Hvad gør vi for at modvirke mobning på Romalt Friskole

Forebyggende foranstaltninger planlægges og udføres i et samarbejde mellem forældre, skolens personale og børnene:

 • Generel opmærksomhed på ovennævnte signaler om klassens sociale dynamik fra såvel forældre som skolens personale og børn.
 • Vi går ikke forbi en konflikt uden at gribe ind, hvis det ser ud til, at den ikke kan blive løst af børnene selv.
 • Vi tager emner og situationer op i de enkelte klasser; herunder også faktiske hændelser og lignende.
 • Vi accepterer ikke dårlig omgangstone, det være sig kraftudtryk, sexistiske udtryk eller andre nedladende sproglige ytringer over for børn og voksne. Det betyder ikke, at et sådant sprog ikke findes på skolen, men det betyder, at vi påtaler det, når vi hører det og i tilfælde, hvor det ikke hjælper, inddrager vi forældrene.

Skolen har undervisningsmateriale til forebyggelse af mobning, der kan arbejdes med på alle klassetrin.

Er der et barn, der har et handicap eller andre ting som gør, at barnet kan blive udsat for drillerier og videre mobning, tages dette op i klassen, hvor læreren taler med børnene omkring det og opfordrer til at udvise hensyn.

Ved forældresamtaler indgår et punkt om barnets trivsel og derudover arrangeres trivselsarrangementer for forældre.

Alle klasser har udarbejdet aftaler og regler for samvær, orden og opførsel.

Elevrådet drøfter mindst en gang årligt undervisningsmiljøet og børnenes generelle trivsel.

Elever er endvidere et punkt på dagsordenen på skolens lærermøder, hvor der bliver talt om problemer, som er relevante i trivselssammenhæng og lignende.

 

Forældrenes vigtigste opgave for at undgå mobning

Forældre er den usynlige elev! Du har som forældre en stor indflydelse på, om klassefælleskabet fungerer.

Forældre spiller en vigtig rolle for, hvordan børn i en skoleklasse fungerer. Når de over for børnene taler grimt om andre børn i klassen eller om andre forældre, er de med til at fastholde eller optrappe konflikter.

Tal derfor altid positivt om barnets klassekammerater, deres forældre og skolen – i hvert fald når barnet lytter med!

 

For at kunne afhjælpe problemet skal skolen kende til problemet

Den (lærer, gårdvagt, forældre, andre børn), der får kendskab til den dårlige trivsel/mobning, kontakter klasselæreren eller skolens leder.

Klasselæreren orienterer klassens øvrige lærere, som derefter aftaler, hvordan problemet skal gribes an. De berørte forældre og ledelsen orienteres, og der afholdes samtale med de involverede børn. Der afholdes eventuelt et klassemøde, og der kan indhentes hjælp hos PPR.

I indsatsen mod mobning fokuserer vi på at ændre kulturen i klassen OG tage vare på de børn, der er særlig i klemme.

Eleverne på Romalt Friskole har indgået en aftale med deres klasselærer om, at de henvender sig til gårdvagterne ved opståede konflikter i frikvartererne.

Er eleven også tilmeldt IFO inddrages fritidsordningen.

Klassens lærere følger udviklingen til problemet er løst og holder ledelse og forældre orienteret.

 

Hvis mobningen fortsætter og virker uløselig

Forældre til de berørte børn indkaldes til et møde med lederen og klasselæreren for sammen at finde løsninger på problemerne.

Ledelsen overtager styringen af indsatsen mod mobningen. Eventuelle sanktioner og beslutninger tages efter samråd med de relevante myndigheder og de berørte forældre, og i sin yderste konsekvens kan det ende med, at mobberen bortvises og henvises til en anden skole.

Vi møder altid børnene i øjenhøjde – og vi tager altid deres udfordringer alvorligt.